AJP PR3

Por­niti motoarele!


Com­pactă, cu greu­tate redusă, ușor de uti­lizat și la prețuri accesibile.

Aceasta este PR3, moto­ci­cleta noas­tră entry level, care este gata să te ducă pe cele mai fru­moase dru­muri de munte, pe străzile aglom­er­ate din oraș, sau chiar pe cea mai apropi­ată pistă de motocros.

Da, PR3 poate face totul cu sim­pli­tate oferind un con­trol deosebit în așa fel încât orice obsta­col va deveni o placere. Dar asta nu înseamnă că este o „play-​bike”! PR3 ben­e­fi­ci­aza de toate soluți­ile inginerești de top și de soluți­ile tehnice exclu­sive aleAJP.

Ca toate cele­lalte moto­ci­clete de la AJP, PR3 uti­lizează cadrul din mate­r­ial com­pozit exclu­siv, bas­cula din alu­miniu, rez­er­vorul de com­bustibil sit­uat în partea din spate și sus­pen­si­ile de înaltă per­for­manță, pen­tru a vă oferi cea mai buna manevra­bil­i­tate și o dis­tribuție echili­brată a greutatii.

Aveți la alegere două motoare, ver­sa­tilul de 125cc, care are sufi­cientă put­ere pen­tru a vă trans­forma într-​un moto­ci­clist pasionat, sau 240cc , capa­bil de a vă scoate în evi­dență cal­itățile pe pistă.