AJP PR5

Un pas inainte


Rămânând 100% fidel ADN-​ului bran­du­lui AJP, PR5 duce filosofia noas­tră cu un pas mai departe în ter­meni de per­for­manță și tehnolo­gie prezen­tând noul motor răcit cu lichid și ges­tionat de un sis­tem elec­tronic de injecție a combustibilului.

Acest motor este cea mai bună opți­une din clasa sa pen­tru pilotii care doresc put­ere con­tro­la­bilă, un cuplu mare la turați­ile medii și joase, pre­cum și un com­por­ta­ment echili­brat la turații mari, per­fect pen­tru a ataca cele mai dure și abrupte pante.

Cadrul din mate­r­ial com­pozit oferă PR5-​ului o sta­bil­i­tate sporită; având o dis­tribuție per­fectă a greutății și o geome­trie com­pactă, PR5 reprez­intă o refer­ință în ceea ce privește agili­tatea și manevrabilitate.

Chiar dacă este dez­voltat si con­struit având în minte sec­torul Enduro Leisure, PR5 îi poate sat­is­face și pe cei mai exi­genți piloți de off-​road, oferindu-​le put­erea pe care o au mereu în control.